§1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Restauracja Belvedere, dostępny pod adresem internetowym belvedere.com.pl. Sklep prowadzony jest przez:

Belvedere – Café Łazienki Królewskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154781, NIP 5260209751, REGON: 012103452, o kapitale zakładowym w wysokości 64.756,50 złotych.

Pod adresem belvedere.com.pl Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień na produkty cukiernicze i ciastkarskie.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sprzedawca informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu Internetowego Restauracja Belvedere stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca informuje Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1.     Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w sklepie

3.     Sprzedawca – Belvedere – Café Łazienki Królewskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154781, NIP 5260209751, REGON: 012103452, o kapitale zakładowym w wysokości 64.756,50 złotych.

4.     Sklep internetowy Restauracja Belvedere – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym belvederecafe.pl

5.     Punkt sprzedaży – Belvedere Café ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa

6.     Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.belvedere.com.pl

7.     Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.     Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość, w ramach Sklepu, sprzedaży wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, produkowanych przez niego według stosowanej przez Sprzedawcę receptury. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz w zakładce „Regulamin sklepu online”
w ramach Sklepu oraz Strony

9.     Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

11.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.

12.   Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§3
Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-071 Warszawa

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@belvedere.com.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 695 223 223

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank S.A. 40 1140 1010 0000 2757 6200 1001

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-20:00

§4
Zasady składania Zamówień

1.     Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet ze standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową. Do złożenia Zamówienia w Sklepie wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.     W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz akceptacji Regulaminu, oraz Polityki Prywatności.

3.     Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych.

4.     Zamówienia można składać z odbiorem na dni w okresie do końca kolejnego miesiąca od daty, w której zamówienie jest składane.

§5

Informacje ogólne

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto zawierają podatek VAT).

4.     Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Produktach oraz ich cenach zamieszczonych na Stronie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki oraz kosztów opakowań na wynos.

6.     Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy Restauracja Belvedere (belvedere.com.pl) są świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

7.     Uwagi podane przez Klienta w polu „Komentarz” Sprzedawca będzie się starał zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Klienta.

8.     Na wszystkie towary sprzedawane przez Sklep Internetowy Restauracja Belvedere (belvedere.com.pl) Belvedere – Café Łazienki Królewskie Sp. z o.o. wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.

§6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

2.     Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

3.     Wskazać datę i najwcześniejszej godzinie odbioru Produktów,

4.     Potwierdzić zapoznanie się, akceptację i przyjęcia do stosowania Regulaminu, oraz Polityki Prywatności oraz złożyć Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”.

5.     Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, o którym mowa w § 8

6.     Klient ma obowiązek zapłacić za zamówione Produkty. Płatność powinna być zrealizowana za pośrednictwem systemów płatności online akceptowanych przez Sprzedawcę i dostępnych w ramach Sklepu. Płatność za Zamówienie musi zostać dokonana w 100% wartości złożonego Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane przez Sprzedawcę do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia prawidłowego dokonania płatności przez Klienta od operatora płatności.

7.     Warunki realizacji płatności są określone szczegółowo przez operatorów płatności.

8.     Odbioru Zamówienia  należy dokonać w Punkcie Sprzedaży Restauracji Belvedere.

9.     Z uwagi na politykę jakości i świeżości Produktów, Zamówienia należy składać z wyprzedzeniem. Zamówienia na dzień następny można składać do godziny poprzedzającej godzinę zamknięcia punktu sprzedaży, w którym jest planowany odbiór Produktu.

§7

Odbiór Zamówienia oraz metody płatności

1.     Odbiór zamówionych przez Klienta Produktów odbywa się w Punkcie Sprzedaży Restauracji Belvedere pod adresem Agrykola 1, 00-071 Warszawa, w dniu i godzinie wskazanej jako dane odbioru w Formularzu Zamówienia; nie później jednak niż w godzinach funkcjonowania lokalu w dniu odbioru Zamówienia.

2.     W momencie odbioru zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać opłaty za opakowanie. Cennik opakowań na wynos jest dostępny w Punkcie Sprzedaży.

3.     Dostępne metody płatności:

a.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.     Płatności elektroniczne

c.      Płatność kartą płatniczą

4.     W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie będzie realizowane dopiero po otrzymaniu wpłaty.

5.     W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6.     Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez PayU S.A.  (https://poland.payu.com)

7.     Klient ma 24h na odbiór towaru w punkcie sprzedaży. W przypadku nie odebrania w określonym czasie towar zostaje zutylizowany.

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.     Zamówienie należy odebrać w Punkcie Sprzedaży Restauracji Belvedere. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów za pośrednictwem kurierów lub poczty. W przypadku nieodebrania Produktu w dacie odbioru, tj. w czasie wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia (od najwcześniejszej godziny odbioru do godziny zamknięcia Punktu Sprzedaży), zważywszy na politykę jakości stosowaną przez Sprzedawcę oraz z uwagi na to, że Produkt jest produktem szybko psującym się, Produkt zostanie zutylizowany na koniec dnia, w którym miał być odebrany.

4.     Klient odbierający Produkt jest zobowiązany dokonać opłaty za opakowanie, zgodnie z cennikiem opakowań na wynos dostępnym w Punkcie Sprzedaży.

5.     Klient, odbierając Produkt, zobowiązany jest sprawdzić stan Produktu, jego całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem

6.     W momencie odbioru Produktu przez Klienta, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

7.     Informacje dotyczące składu Produktów oraz wykazu alergenów są dostępne w Punktach Sprzedaży oraz na Stronie Sklepu. Klient powinien zapoznać się z treścią składu Produktów oraz wykazu alergenów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Klient spożyje Produkty, na które posiada alergię pokarmową bądź które spowodują u Klienta chorobę lub inne dolegliwości zdrowotne. Sprzedawca, przyjmując i realizując Zamówienie złożone przez Klienta, nie przyjmuje odpowiedzialności wynikającej z możliwego złego samopoczucia Klienta bądź ubocznych reakcji organizmu Klienta związanych ze spożyciem składników zawartych w Produktach. Ewentualna odpowiedzialność może zaistnieć w przypadku, gdy podany skład będzie różnił się od rzeczywistego składu Produktu, a spożycie składników Produktów niewskazanych w ich składzie spowoduje złe samopoczucie Klienta lub reakcję uboczną w organizmie Klienta.

§9
Prawo odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z art. 38 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia:

a.     jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.     jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

2.     Sprzedawca dopuszcza jednak możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta w terminie nie później niż do godziny 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień odbioru Zamówienia. Klient może odstąpić od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@belvedere.com.pl

3.     W powyższym przypadku zwrot dokonanych płatności przez Klienta zostanie zrealizowany zgodnie §10 Regulaminu.

§10
Zasady zwrotu płatności dokonanych przez Klienta

1.     W sytuacji, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu dokonanych płatności Klientowi, zwrot ten nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku Sprzedawcy do zwrotu należności. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, za pośrednictwem którego została dokonana zapłata.

2.     Jeśli identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym poprzez e-mail. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

§11
Reklamacja

1.     Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktów (rękojmia). Konsument ma prawo tytułem rękojmi do usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna. Wymienione uprawnienia przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentami. W relacji między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rękojmia za wady jest wyłączona.

2.     Reklamację można złożyć w następujący sposób:

a.     poprzez adres email kontakt@belvedere.com.pl;

b.     osobiście w Punkcie Sprzedaży

3.     W reklamacji należy wskazać:

a.     dane identyfikujące Klienta (imię i nazwisko lub nazwa),

b.     dane kontaktowe Klienta,

c.      opis Produktu, objętego reklamacją lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,

d.     przedstawić dowód zakupu (np.: potwierdzenie przelewu, potwierdzenie Zamówienia).

4.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:

a.     zwrotu za pośrednictwem systemu Przelwy24 (lub)

b.     zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym); (lub)

c.      vouchera na produkty ze Sklepu internetowego Restauracja Belvedere.

5.     Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

6.     Wszelkie spory wynikające z powyższych punktów, będą załatwiane przez Sprzedawcę drogą polubowną, mającą na celu satysfakcję Klienta.

7.     Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w reklamacji bądź pisemnie.

8.     Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

9.     Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Jednocześnie Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów:

10.   Po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym, Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek jest dostępny na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).

11.   Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

12.   Konsument, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

13.   Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów po zakończeniu postępowania reklamacyjnego są bezpłatne.

14.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

15.   Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

16.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

17.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

18.   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.     Zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

3.     Informujemy, iż administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Belvedere – Café Łazienki Królewskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154781, NIP 5260209751, REGON: 012103452, o kapitale zakładowym w wysokości 64.756,50 złotych.

4.     Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeśli Klient wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia, w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Belvedere – Café Łazienki Królewskie Sp. z o.o., a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

5.     Sprzedawca w związku z prowadzoną działalnością i gromadzonymi danymi osobowymi Klienta postępuje zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, dostępną na stronie www.belvedere.com.pl.

6.     Sprzedawca  nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego).

7.     Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.     W przypadku Klienta, który kupuje dostępne na stronie produkty, dostawca takiego towaru (pracownik kawiarni), który został poinstruowany o sposobie dostarczenia produktu i zarządzania danymi adresowymi klienta. Sprzedawca przekazuje wskazanemu dostawcy jedynie dane potrzebne do wykonania odbioru towaru.

b.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

8.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10.   Szczegóły administrowania danymi osobowymi zgodnie z RODO są opisane w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie www.belvederecafe.pl w zakładce Polityka Prywatności.

11.   Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy Restauracja Belvedere korzysta z tzw. plików cookies, zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies dostępnej na stronie www.belvedere.com.pl

§14

Postanowienia końcowe

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.     W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów, publikując najnowszą wersję Regulaminu na Stronie oraz zamieści wiadomość o zmianie Regulaminu na Stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu będzie wchodzić w życie w ciągu 14 dni, przy czym Klientów dokonujących Zamówienia przed wejściem w życie zmiany obowiązuje Regulamin z chwili złożenia Zamówienia.

5.     Klienci posiadający Konto mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Wypowiedzenia można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Złożenie wypowiedzenia jest tożsame z rezygnacją z korzystania z Konta przez Klienta. Złożenie wypowiedzenia dla Sprzedawcy oznacza konieczność usunięcia przetwarzanych danych Klienta, jednakże Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania kopii, w takim zakresie jaki jest wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Takie kopie są traktowane w sposób ściśle poufny, niedostępny w żadnych innych celach oraz są natychmiast usuwane lub przekazane Klientowi, jeśli powyżej określone przepisy prawne nie będą miały już zastosowania. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w ww. terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu, przy czym przy pierwszym logowaniu Klient będzie mógł złożyć Zamówienie po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu.

6.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą na odległość stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)

7.     Z zastrzeżeniem § 11 Regulaminu, spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Regulamin obowiązuje od dnia 28 maja 2024 roku.